Infographic sau đây giúp các training managers dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa 2 nhà cung cấp.


Xem thêm: 
Skillsoft vs. Coursera

Skillsoft vs. Udemy